Thursday, 20 June 2024

กทม.บูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนรองรับเปิดสถานบันเทิงถึง 04.00 น.และช่วงเทศกาลปีใหม่ | ThaiPR.NET

15 Dec 2023
997

[ad_1]

กทม.บูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนรองรับเปิดสถานบันเทิงถึง 04.00 น.และช่วงเทศกาลปีใหม่

นายไทภัทร ธนสมบัติกุล ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กทม.กล่าวถึงมาตรการเชิงรุกการตรวจตราและกวดขันสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาเปิดให้บริการถึงเวลา 04.00 น. รวมถึงกรณีการขยายเวลาสถานบันเทิงเปิดบริการในคืนส่งท้ายปีเก่าจนถึงเวลา 06.00 น.ของวันปีใหม่ว่า กรุงเทพมหานคร โดย สจส.ได้จัดทำแผนบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะการกวดขัน “เมาแล้วขับ” ในช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด ผ่านศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (ศปถ.กทม.) ดังนี้ (1) จัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด พ.ศ. 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยประสานการปฏิบัติงานร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลอย่างใกล้ชิด (2) ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับรณรงค์เรื่อง “เมาไม่ขับ” (3) สำรวจ ตรวจสอบ และบำรุงรักษากล้องวงจรปิด (CCTV) เครื่องหมายจราจร อุปกรณ์สัญญาณไฟจราจร อุปกรณ์ความปลอดภัย ศาลาที่พักผู้โดยสาร ท่าเรือ และโป๊ะ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (4) ประสานสำนักงานเขตพื้นที่สำรวจตรวจสอบจุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่เชิงรุก เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น และ (5) สรุปผลและถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด พ.ศ. 2567

นายสุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กทม. กล่าวว่า สนอ.ได้ประสานสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต สำรวจสถานบริการในพื้นที่และสร้างความเข้าใจกับสถานบริการในการขยายเวลาเปิดให้บริการได้ตามกฎหมายและต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด อาทิ ห้ามบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับบุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และบุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ ห้ามเปิดทำการเกินกว่าเวลาตามที่มีกฎหมายบัญญัติ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่ากำหนดเวลาตามที่กฎหมายบัญญัติ ห้ามยินยอม หรือปล่อยปละละเลยให้มีการพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด หรือยาเสพติดเข้าไปในสถานที่ของตน เป็นต้น

นอกจากนั้น สนอ.ได้นำแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 ของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติมาบูรณาการเป็นแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 ของ กทม.ภายใต้หัวข้อรณรงค์ “ขับไม่ดื่ม ดี่มไม่ขับ” “เทศกาลสุขปลอดเหล้า” และบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับ ศปถ.กทม. พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว อาทิ ตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ โดยเน้นจุดใกล้บริเวณสถานบริการ สถานประกอบการที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จัดสายตรวจออกตรวจตราชุมชนครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง โดยคัดกรองผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกราย เน้นกลุ่มที่ขับขี่รถจักรยานยนต์และกลุ่มเยาวชน รวมถึงบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้กระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกราย ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเฉลิมฉลองอย่างปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และหากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้หลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ เป็นต้น

ที่มา: กรุงเทพมหานคร

[ad_2]

Source link